FR DE

Suche

Typ:


Projekt dem das Angebot angehört:


Name des Raumes / des Ortes:


Handlungsfelder (Max.: 4):


Alter:


Stichworte:


Suchen

Journal de bord


Seefenbloosen

Pädagogisches Angebot

08.10.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Béatrice (stagiaire d'Ida)
Gruppenname Lulu
Alter 0-1 Jahre
1-2 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan) - Apprendre à souffler
Anzahl der Kinder 10
Handlungsfelder (Max.: 4) Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik
Kunstatelier/Werkraum

Raum / Ort

01.10.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste


Eisen Sall um R-d-ch, deen fir Grupp vun 0-2 Joer huet elo e puer néi Saachen déi kënnen vun den Kanner entdeckt gin:
- 3 kleng Bänk'en wou ennendran lauter Spillsaachen dran sin, déi ëmmer fir Kanner accessibel sin. An en plus och kënnen benotzt ginn, fir sech drop ze sëtzen
- Eis grouss Tafel ass bliwen, mee just e bëssen ernéiert ginn.
- En méi eng kleng Tafel wou op Pabéier kann gemolt ginn.
- Eng Magnéitwand, wou sie mat lauter flotten Magneter kënnen ganz kréatif sinn.
- Um Buedem léien e puer Sensorik-Matten wou Kanner driwert goen/laafen.
Ansonsten ass éisen beléiwtenen Kuscheleck natierlech bliwen.
An och daat grousst weisst Haus huet missten natierlech dobléiwen :-)

» Weitere Informationen
Typ Raum / Ort
Verantwortliche(r) Ida, Didi et Cindy
Peinture avec une essoreuse

Pädagogisches Angebot

17.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Didi et Tania
Gruppenname Lulu
Alter 0-1 Jahre
1-2 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan) - Faire tourner une essoreuse à salade (motricité)
Anzahl der Kinder 7
Handlungsfelder (Max.: 4) Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik
Les couleurs primaires: la roue des couleurs

Pädagogisches Angebot

14.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Lidia et Jamila
Gruppenname Fränklin
Alter 2-3 Jahre
3-4 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan)
  • Apprendre le nom des couleurs
  • Développer l’autonomie des enfants ainsi que la confiance en soi
  • Exercer la motricité fine avec la manipulation des épingles
Anzahl der Kinder 5
Handlungsfelder (Max.: 4) Sprache, Kommunikation, Medien
Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik
Plurilinguale Bildung
Changement dans la salle

Pädagogisches Angebot

14.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Cindy, Didi, Ida et Tania
Gruppenname Lulu
Alter 0-1 Jahre
1-2 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan) - Découvrir un nouveau espace de jeux
- Montrer différentes réactions
Anzahl der Kinder 12
Handlungsfelder (Max.: 4) Emotionen, soziale Beziehungen
Sprache, Kommunikation, Medien
Plurilinguale Bildung
Spillplaatz - La boîte à odeurs

Pädagogisches Angebot

07.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Lidia
Gruppenname Fränklin
Alter 2-3 Jahre
3-4 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan)
  • Développer l’odorat chez les enfants en apprenant à l’exercer
  • Mettre des mots sur ses perceptions
  • Organiser et trier les odeurs
Anzahl der Kinder 3
Handlungsfelder (Max.: 4) Sprache, Kommunikation, Medien
Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik
Plurilinguale Bildung
Kunstatelier/Werkraum

Raum / Ort

03.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste


Hei ass den aktuelle Standpunkt vun eisen Openthaltsraum, dëst souwuel fir di kleng (R-d-ch) ewéi fir di Grouss (1.Stack)

Mir sinn am Gang alles esou „ëmzebauen“ an esou ze adaptéieren, dass mer de Kanner déi beschtméiglechst Betreiung kennen ubidden, dëst am Hibléck vun der Non-Formaler Bildung am Bezuch „Kréativitéit“.

Emol kucke wat sech alles wäert änneren an deenen nächste Wochen, Méint, Joren» Weitere Informationen
Typ Raum / Ort
Verantwortliche(r) Ida, Didi, Lidia an Jamila
Muséksinstrumter op der Spillplaaz

Pädagogisches Angebot

03.09.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Didi et Babi
Gruppenname Lulu
Alter 0-1 Jahre
1-2 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan) - Découvrir et se familiariser avec les différents instruments de musique
Anzahl der Kinder 6
Handlungsfelder (Max.: 4) Emotionen, soziale Beziehungen
Werteorientierung, Demokratie, Partizipation
Umwelt, Naturwissenschaften, Technik
Parcours psychomoteur - grande aire de jeux

Pädagogisches Angebot

31.08.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Lidia
Gruppenname Fränklin
Alter 2-3 Jahre
3-4 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan)
  • Permettre aux enfants d’explorer leurs habilités physiques et l’espace qui les entourent
  • Faire du sport, permettre aux enfants de se confronter à des situations inhabituelles et à manipuler le matériel sur lequel ils évoluent ce qui les aidera à éprouver un réel plaisir et à être fies d’eux.
Anzahl der Kinder 6
Handlungsfelder (Max.: 4) Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
Spillplaatz-Turnen

Pädagogisches Angebot

31.08.2021
veröffentlicht von Cindy Rolles
sichtbar für Gäste
» Weitere Informationen
Typ Pädagogisches Angebot
Verantwortliche(r) Lidia
Gruppenname Fränklin
Alter 2-3 Jahre
3-4 Jahre
Ziele (siehe z.B. Rahmenplan)
  • Satisfaire le besoin de bouger des enfants
  • Eprouver le plaisir d’agir et ressentir des émotions variées
Anzahl der Kinder 4
Handlungsfelder (Max.: 4) Körperbewusstsein, Bewegung, Gesundheit
first previous last previous